قوانین طلاق غیابی در زمان عقد و در خارج از کشور

جدایی یک جانبه
زوجین در صورتی می‌توانند برای طلاق غیابی اقدام کنند که شرایط مشخص مطابق با قوانین کشور را داشته باشند

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق بوده که تابع قوانین و مقررات خاص خود بوده و که تنها بر اراده مرد استوار نیست، بلکه زوجه هم به مانند زوج با داشتن شرایط و ادله کافی می‌تواند برای طلاق غیابی اقدام کند. البته لازم به ذکر است که زوجین در صورتی می‌توانند برای جدایی به صورت غیابی اقدام کنند که طرف مقابل در جلسات دادگاه برای فرآیند طلاق حضور به عمل نیاورده باشد. پیش‌تر در مورد طلاق غیابی مطلب جامعی در سایت قرار دادیم، اما در این مقاله قصد داریم عواقب عدم حضور هر یک از زوجین در دادگاه برای ثبت طلاق، طلاق غیابی در دوران عقد و همچنین طلاق غیابی در خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهیم، با ما همراه باشید.

مفهوم طلاق غیابی

زمانی که دادخواستی علیه فردی ارائه می‌گردد و خوانده (شخصی که علیه او خواسته مطرح گردیده است) ابلاغیه وقت رسیدگی را اخذ ننموده باشد، (با توجه به آنچه در دنیای علم حقوق بیان گردیده است، به او ابلاغ نگردیده باشد). از سویی نیز در جلسات دادگاه حضور به عمل نیاورد، لایحه‌ای کتبی هم ارائه نداده باشد، در صورتی که او نیز محکوم گردد، رای صادره، غیابی خواهد بود.
رای صادر شده از ناحیه دادگاه طی مدّت ۲۰ روز قابل واخواهی است. از این جهت فردی که رای غیابی علیه او صادر گردیده، می‌تواند طی مدّت قید شده، از دادگاه با ذکر ادله خود درخواست واخواهی و رسیدگی دوباره نماید.
امر طلاق نیز به همین گونه است. چنانچه وقت رسیدگی به طلاق غیابی ابلاغ نگردیده باشد و در دادگاه رسیدگی کننده حضور به عمل نیاورد و نیز لایحه‌ای را به دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نکرده باشد، طلاق صورت گرفته، غیابی خواهد بود.

عدم حضور زوجه برای ثبت طلاق

به هنگام عدم حضور زوجه در دفترخانه در راستای به ثبت رسانیدن طلاق غیابی، دفترخانه اقدامات لازم را به جهت ارسال اخطاريه به نشانی زوجه انجام خواهد داد. در صورتی که زوجه طی مدّت یک هفته در دفترخانه مربوطه حضور به عمل نیاورد، صیغه مربوط به طلاق بدون حضور زوجه جاری خواهد شد و به اطلاع او خواهد رسید.

نکته: فاصله میان ابلاغ اخطاريه و به اجرا رسیدن صیغه طلاق نباید کمتر از هفت روز باشد.

عدم حضور زوج برای ثبت جدایی

در صورتی که زوجه نتواند گواهی عدم سازش را از دادگاه رسیدگی کننده اخذ نماید، لازم است در مهلت زمان تعیین شده گواهی مربوطه را به دفترخانه در راستای ثبت طلاق ارائه نماید. مرد نیز موظف است به جهت ثبت طلاق به دادگاه مراجعه کند.
اگر زوج از حضور در دفتر خانه امتناع ورزد، دفترخانه عدم حضور او را به دادگاه صادرکننده گواهی عدم سازش اطلاع خواهد داد. بدین هنگام زوجه باید از دادگاه درخواست کند تا مرد را برای اجرای صیغه طلاق احضار کند.
چنانچه پس از ارسال نمودن احضاریه از جانب دادگاه رسیدگی کننده، زوج باز هم برای ثبت طلاق در دفترخانه مربوطه حاضر نشود، دادگاه رسیدگی کننده با رعایت تشریفات قانونی، صیغه طلاق را جاری خواهد کرد و در نهایت دستور ثبت طلاق را به دفترخانه مربوطه ارائه می‌نماید.

ابطال طلاق غیابی چگونه است؟

در فرآیند طلاق غیابی از سوی زوجه، به دلیل عدم آگاهی از نشانی زوج، مرد مجهول المکان تلقی خواهد شد، حال ممکن است این امر به صورت حقیقی بوده و یا به منظور فریب دادن دادگاه رسیدگی کننده.

سوال: چنانچه پس از طی مراحل قانونی به منظور وارسی دادخواست طلاق غیابی، حکم طلاق صادر و صیغه طلاق نیز جاری شود، آیا پس از آگاهی از سوی زوج او نیز امکان ابطال دادخواست را خواهد داشت؟ مدّت زمان موجود به جهت ابطال طلاق غیابی چقدر است؟

هنگامی که مرد از صدور حکم طلاق غیابی آگاه شود، می‌تواند درخواست واخواهی نموده و به حکم صادر شده اعتراض نماید. در فرآیند واخواهی که بدون نوبت بدان رسیدگی می‌گردد، پرونده طلاق از همان ابتدا بررسی می‌شود، و در نهایت با عنایت به مدارک موجود، حکم پایانی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

نکته قابل توجه دیگر در طلاق غیابی، مدّت زمان عدّه از سوی زوجه است. طی مدّت عدّه، زوجه حق ازدواجی دوباره با مرد دیگر را ندارد و اگر مرد نیز در مدّت عدّه از طلاق غیابی همسر خود مطلّع گردد، حق رجوع به او را خواهد داشت. در این شرایط طلاق از نوع رجعی بوده و زوج نیز می‌تواند، بدون نکاح دوباره به زن نیز رجوع نماید. حال در طلاق غیابی، ابطال طلاق از سوی مرد تنها به هنگام درخواست واخواهی است.

حکم طلاق غیابی از نظر شرعی برای زوجه‌ای که همسر او به اعدام محکوم گردیده است

ممکن است زوج معتاد، مفقود و یا محکوم به اعدام گردیده باشد، حال زوجه چه خواهد شد؟ آیا از نظر شرعی می‌تواند به طلاق غیابی رجوع نماید؟

گاه ممکن است، زوج فرار کند و به بازگشت او امیدی نباشد و موجب عسر و حرج زوجه در زندگی شود و به عبارتی زندگی کردن با او برای زوجه ممکن نباشد. حاکم به لحاظ شرعی می‌تواند او را طلاق غیابی دهد. اما چنانچه امید به بازگشت او باشد و امکان زندگی در کنار او برای زوجه فراهم باشد، حکم حاکم عدم طلاق خواهد بود.

طلاق غیابی در دوران عقد

گاهی ممکن است زوج و زوجه در همان دوران عقد، تصمیمات خود را در راستای طلاق اتخاذ نمایند. موضوعاتی همانند، ازدواج در سنین کم، مشکلات اجتماعی و اقتصادی، طولانی شدن دوران عقد زوجین و … ممکن است موجب جدایی آن دو در دوران عقد شود. همانطور که پیشتر گفته شد، با عنایت به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زوج هر هنگام بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و به عبارتی حق طلاق با او است. اما چنانچه زوجه شرایطی را که ضمن عقدنامه معین گردیده است، ایفاء ننماید، زوج می‌تواند از آن شرایط نیز در راستای طلاق استفاده نماید.

برای مثال:

چنانچه زن پیش از ازدواج به یک بیماری پنهانی مبتلا باشد که اساس و پایه زندگی را متزلزل نماید و آن را از زوج پنهان کرده باشد به‌گونه‌ای که فریب در ازدواج تلقی می‌شود، در نهایت حکم طلاق صادر خواهد شد.

البته مرد نیز پس از طلاق موظف است میزان نصف دارایی خود را به نام زن درآورد، به شرط آن که؛

  • طلاق به تقاضای مرد واقع شود.
  • درخواست طلاق ناشی از تخلفات صورت گرفته از سوی زن از وظایف و مسئولیت‌های همسری و سو اخلاق او نباشد.

در یک دیدگاهی کلّی برخی از مواردی که زن از سوی قانون حق درخواست طلاق دارد از قرار ذیل است؛

در دوران عقد به دلیل اینکه دو طرف (زوج و زوجه) زیر یک سقف نرفته‌اند، به اثبات رساندن عسر و حرج کمی سخت و مشقت بار خواهد بود. از این جهت در صورتی که طلاق میان زوج و زوجه توافقی نباشد و زن تمایل به طلاق غیابی در دوران عقد داشته باشد، موظف است یکی از شروط دوازده گانه طلاق را به مرحله اثبات رساند.

چنانچه زوجه وکالت در طلاق داشته باشد، در دوران عقد نیز می‌تواند بدون حضور زوج، اقدام به طلاق غیابی نماید. از این جهت در دوران عقد زوجه می‌تواند با استفاده از وکالت خود از زوج در طلاق، اقدامات لازم را به جهت طلاق غیابی انجام دهد.

از این جهت پیشنهاد ما برای طلاق در دوران عقد، اتخاذ طلاق توافقی است. چرا که زوج و زوجه می‌توانند در ارتباط با مهریه و نفقه با یک دیگر به توافق برسند.

یکی از مواردی که زوجه نیز می‌تواند با استفاده از آن اقدامات طلاق را انجام دهد، بهره‌مندی از حق حبس است. حق حبس عبارت است از دوری و امتناع از انجام روابط و مسئولیت‌های زناشویی. از این جهت زوجه نیز تا به هنگامی که اقدامات لازم را به جهت انجام آن وظایف نکرده است، این اختیار را خواهد داشت از حق حبس خود بهره‌مند گردد.

از سویی مرد نیز موظف است برای زوجه مسکن تهیه نماید. در صورتی که پس از انجام عقد، مرد، زن را بلاتکلیف رها نماید، زوجه می‌تواند دادخواست الزام به تهیه مسکن را ارائه نموده و پس از گرفتن رای دادگاه مقدمات طلاق را سپری نماید.

در دوران عقد نیز مهریه به زوجه تعلق خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است، در صورتی که میان زوج و زوجه، رابطه زناشویی برقرار نشده باشد و زوجه باکره باشد، مهریه زوجه نصف خواهد شد. اما در غیر این صورت تفاوتی ندارد طلاق غیابی از سوی زوج رخ دهد و یا زوجه، زوج موظف به پرداخت تمامی حق و حقوق مالی زوجه (مهریه) خواهد بود.

البته از نظر حقوق مالی زوجه در دوران عقد، اجرت المثل، حضانت و نحله به زوجه تعلق نخواهد گرفت. تنها زوجه می‌تواند بحث مهریه و نفقه را مطرح نماید.

 • اهمیت حضور وکیل ضمن طلاق غیابی در زمان عقد

مسائل مربوط به طلاق غیابی، امری سخت و مشقت بار است و از آنجا که در فرآیند طلاق غیابی نیاز به اقدام بر اساس قوانین جدایی به صورت غیابی بوده، لذا در ارتباط با مسئله طلاق ممکن است هم زوج و هم زوجه ضربه بسیار مهلکی را تحمل کنند.

اگر شما دوستان عزیز تمایل دارید موضوع طلاق غیابی در دوران عقد به خوبی سپری گردد، می‌توانید از وکیل طلاق غیابی مشاروه حقوقی قاف بهرمند گردید. مطمئناً گروه حقوقی قاف توانایی لازم برای حمایت از شما در تمامی مسائل حقوقی و کیفری را خواهند داشت. برای ارتباط با ما کافیست شماره خود را در کادر زیر وارد کنید:

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden
 • آیا طلاق غیابی در دوران عقد در شناسنامه ثبت خواهد شد؟

زمانی که طلاق غیابی در هنگام عقد واقع شود، زوجه با در اختیار داشتن گواهی باکرگی خود می‌تواند در راستای اخذ شناسنامه جدید خود، بدون وجود نام همسر قبلی، اقدامات لازم را انجام دهد.

 

طلاق غیابی در خارج از ایران
قوانین طلاق غیابی در خارج از کشور در شرایط مختلف مانند حضور یکی از زوجین در کشور خارجی و یا حضور هر دو در خارج از ایران متفاوت است

طلاق غیابی در خارج از کشور

طلاق غیابی در خارج از کشور، دارای برخی از قوانین و مقررات خاص است. دعاوی مربوط به امور خانوادگی، به ویژه طلاق ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند بر اساس قوانین و مقررات، با عنایت بر محل اقامت و نیز سکونت زوجین و شرایط زندگی آن‌ها گوناگون است.

 • قوانین و مقررات طلاق غیابی در خارج از کشور

ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند در ارتباط با احوال شخصیه مانند، ازدواج، طلاق، ارث، پذیرش فرزند و همچنین فرزند خواندگی، تابع مقررات کشور متبوع هستند، نه کشوری که در آن اقامت دارند.

  • احوال شخصیه چیست؟

در یک دیدگاهی کلّی احوال شخصیه عبارت است از، اوصاف و خصوصیاتی که شرایط و همچنین هویت شخصی، حقوقی، تکالیف فرد را در جامعه معین می‌کند. از این جهت بهتر است بدانید قوانین و مقررات مربوط به طلاق غیابی در خارج از کشور با داخل کشور هیچ تفاوتی ندارد.

در ارتباط با طلاق غیابی هم زوج و هم زوجه می‌توانند درخواست طلاق دهند. آن‌ها می‌توانند درخواست خود را از طریق دادگاه‌های داخل ایران و یا دادگاه‌هایی که در آن کشور اقامت دارند، پیگیری کنند.

رای طلاق غیابی که در خارج از کشور صادر می‌گردد، هنگامی در داخل ایران قابل اجرا است که در ایران با قوانین و مقررات اتخاذی در رابطه با آن موضوع مغایرت نداشته باشد. در غیر این صورت قابل اجرا و رجوع نبود و  متعاقبا کنسولگری و دفتر ثبت، موظف به ثبت طلاق غیابی نیستند.

 • طلاق غیابی زمانی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد

گاه ممکن است یکی از زوجین مقیم کشوری در خارج از ایران باشد. در این صورت دادگاه رسیدگی کننده در محل اقامت فردی که در کشور ایران اقامت دارد، صلاحیت رسیدگی به موضوع طلاق را خواهد داشت.

 • طلاق غیابی زمانی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند

چنانچه زن و شوهر هر دو مقیم خارج از کشور باشند و یکی از آنها به صورت موقت در ایران سکونت داشته باشد، دادگاه صالح محل سکونت شخص ساکن ایران خواهد بود و چنانچه هر دوی آن‌‍ها در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه به منظور رسیدگی قابل رجوع و صالح خواهد بود.

اما گاه ممکن است زن و مرد هر دو در خارج از کشور سکونت داشته باشند، بدین هنگام دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را خواهد داشت. مگر هنگامی که زوج و زوجه به جهت رسیدگی به طلاق غیابی، دادگاه دیگری را اتخاذ نمایند.

 • مهریه در طلاق غیابی خارج از ایران

دریافت و مطالبه مهریه یک دعوای مالی است، از این جهت رسیدگی بدان در کشورهای مختلف متفاوت است. بنابراین می‌توان چنین بیان نمود که زوجه به جهت مطالبه مهریه خود موظف است، دادخواست مهریه را در دادگاه‌های داخل ایران مطرح نماید.

قاف با داشتن گروهی از وکلای مجرب خانواده توانایی لازم برای ارائه مشاوره حقوقی تلفنی در زمینه طلاق غیابی را دارد. برای رزرو وقت مشاوره کافیست شماره خود را در کادر زیر وارد کنید:

جهت گفتگو با وکلای تخصصی قاف، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

 • Hidden
 • Hidden

سوالات متداول قاف

آیا طلاق غیابی قابل ابطال است؟

بلی، ابطال طلاق غیابی از طرف مرد ممکن است رخ دهد، زمانی که زوجه به دلیل عدم آگاهی از نشانی زوج برای طلاق غیابی اقدام کند و مرد از فرآیند طلاق اطلاع نداشته باشد، زوج در هنگام اطلاع، می‌تواند درخواست واخواهی نسبت به حکم طلاق غیابی را به دادگاه ارائه دهد

چنانچه طلاق غیابی قبل از ازدواج رخ دهد هم در سناسنامه ثبت می‌شود؟

اگر زوجین در زمان عقد و قبل از شروع زندگی مشترک از یکدیگر جدا شوند، در این هنگام زوجه باید از پزشکی قانونی گواهی باکرگی دریافت کند و به دادگاه ارائه دهد تا زوجین بتوانند برای دریافت شناسنامه جدید و بدون نام همسر قبلی خود اقدام کنند

فردی که همسرش خارج از کشور باشد، برای طلاق غیابی از داخل کشور می‌تواند اقدام کند؟

ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند برای مواردی چون ازدواج، طلاق، ارث و ...تابع مقررات کشور ایران هستند نه کشوری که در آن اقامت دارند، بنابرین برای جدایی نیز باید از دادگاه‌های داخل کشور اقدام کنند

2 دیدگاه برای “قوانین طلاق غیابی در زمان عقد و در خارج از کشور

 1. زهرا هاشمی گفته:

  با سلام، من به صورت غیابی جدا شدم، الان بعد از گذشت ده سال می تونم برای قیومیت فرزند اقدام کنم؟

  • ادمین گفته:

   با سلام،
   عموم مردم موضوع حضانت و قیومت را یکی می‌دانند که در اصل این ۲ موضوع باهم تفاوت دارند.
   اگر بحث قیومت باشد زمانی مطرح می‌شود که فرد محجور باشد و در ابتدا باید حجر ثابت شود و بعد از آن در خواست قیومت داده شود.
   اگر موضوع حضانت کطرح باشد باید دید که سن طفل ‌چند سال است اگر دختر باشد ۹ سال به بعد و پسر ۱۵ سال به بعد دیگر بحث حضانت مطرح نخواهد بود و قبل از این سال می‌توانند حضانت را بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *